View full version: ஏரி மற்றும் குளங்கள்
1
  1. வேகமாக வற்றும் இந்திய நீர்ஆதாரங்கள்: தமிழகமும் தப்பவில்லை
  2. பண்டைய இலக்கியத்தில் மழை பற்றிய அறிவியல்